Marknaden

I takt med en stigande medellivslängd ökar också förskrivningen av receptbelagda läkemedel. Enligt Socialstyrelsen tog ungefär 66 procent av befolkningen ut ett läkemedel på recept under 2015, och idag är läkemedel den vanligaste behandlingsmetoden inom svensk sjukvård. 

Förskrivningen av receptbelagda läkemedel ökar

Utvecklingen har bidragit till att risken för felmedicinering och felaktig hantering av läkemedel ökat markant. Trycket på sjukvården gör att allt fler patienter behandlas i hemmet, där de är i behov av extern bevakning. Brist på tid, personal och resurser gör att många patienter under bevakning missar att ta sina mediciner eller får fel medicin.

Antal patienter samt recept per år 2006-2015 (miljoner)

Antal dödsfall i sverige 1997-2015 (tusental)

Konsekvenserna av misstag som rör förskrivning och förtäring av läkemedel kan vara ödesdigra. 2015 var omkring sex procent av samtliga dödsfall i Sverige orsakade av felhanteringar vid vård av patient. Därtill bidrar felmedicineringen till ett stort antal sjukhusinläggningar, vilket skapar lidande för patienter och anhöriga och belastar den offentliga vården.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter

Digitaliseringen förändrar våra konsumtionsmönster och ställer krav på nya produkter som bättre tillfredsställer traditionella behov. Uppkopplad vård i hemmet är en snabbt växande marknad. År 2016 beräknades den globala marknaden för digital hälsa s till cirka 96 miljarder USD, och fram till 2020 väntas marknaden växa till över 200 miljarder USD. Den svenska sjukvården har lyckats väl med att få med sjukhusen på denna digitaliseringsresa, men i andra delar av vårdsystemet är digitaliseringen fortfarande i sin linda. Det gäller inte minst hemsjukvården och äldrevården.

Förra året samlades regeringen och Sveriges kommuner och Landsting därför kring en gemensam vision för e-hälsoarbetet de kommande åren. ”Vision e-hälsa 2025” slår fast att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt vara delaktiga i sin egen vård. MediRätts produktstrategi ligger i linje med denna vision och svarar mot vårdens och patienternas ökande efterfrågan på digitala vårdlösningar som effektiviserar vårdsystemet och ökar vårdkvaliteten.

MediRätts produkter skapar fördelar för flera målgrupper

För patienter och anhöriga

Genom att minska risken för glömska hos patienter ökas patientsäkerheten och nära anhöriga kan på ett effektivt sätt delta i och följa patientens vård. MediRätts läkemedelsautomat Dosell kan fyllas på med förpaketerade dospåsar som innehåller samtliga tabletter som patientens behöver. Produktens patenterade design gör det enkelt för patienten att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt och varningssignaler kan programmeras för utskick till ansvarig vårdpersonal och/eller nära anhörig.

För vårdgivare

Genom att implementera MediRätts produkter inom vårdorganisationer, kan sjukhus och vårdpersonal spara tid och resurser i samband med kontroll och uppföljning av patienters medicinintag. Tabletthanteringen blir säkrare till följd av automatisering och varningssignaler kan registreras i realtid för att säkerställa patientsäkerheten. Ökad kunskap och förståelse för läkemedel bidrar till en bättre dialog mellan vårdpersonal och patienter som i sin tur leder till minskade risker för misstag vid förskrivning av mediciner och därmed reducerat antal sjukdomar och dödsfall relaterade till felhantering av läkemedel.

Apotek och privatvård

Genom att implementera MediRätts produkter inom vårdorganisationer kan sjukhus och äldreboenden spara tid och resurser vid kontroll och uppföljning av patienters medicinintag. Tabletthanteringen blir säkrare till följd av automatisering. Varningssignaler kan registreras i realtid för att säkerställa patientsäkerheten. Ökad kunskap och förståelse för läkemedel bidrar till en bättre dialog mellan vårdpersonal och patienter, vilket i sin tur minskar riskerna för misstag vid förskrivning av mediciner. Därmed kan antalet sjukdomar och dödsfall relaterade till felhantering av läkemedel reduceras.

För samhället

En bättre följsamhet vid förskrivning av läkemedel minskar riskerna för läkemedelsrelaterade sjukdomar och dödsfall som idag är kostsamma för samhället. Förbättringar och utbredning av kliniska prövningar ger möjlighet till bättre uppföljning, bredare insamling av statistiska data samt effektivisering av processer och därmed förkortade ledtider. Större kunskap hos patienterna om olika läkemedel ökar också transparensen inom läkemedelsindustrin och ger aktörerna nya informationskanaler för att nå ut till konsumenter och patienter.