Finansiering via L1 Capital

Pressmeddelande från den 23 april 2019: MediRätt avslutar samarbetet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO)

Läs hela pressmeddelandet här

Beskrivning och status rörande finansieringen via L1 Capital

MediRätt AB (publ) och European Select Growth Opportunities Fund (”Investeraren”), förvaltad av L1 Capital Pty, Ltd., har tecknat avtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 MSEK i flera steg, så kallade trancher, över 18 månader (enskilt en ”Tranche”). Kapitaltillskottet kommer att användas till utveckling och lansering av den digitala läkemedelsautomaten Dosell. Teckningsoptioner kommer att ges ut kostnadsfritt till bolagets befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning.

Status kring nuläget rörande konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för L1 Capital avtalet uppdateras i följande dokument

Konvertiblerna

 • Kapitalbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
 • Konvertiblerna löper utan ränta
 • Löptiden är 12 månader
 • Konverteringspriset är rabatterat med 10 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna omedelbart före datumet för konvertering.)
 • MediRätt kan välja mellan att återbetala med kontanter, konvertera till aktier eller en kombination av båda.

Teckningsoptionerna

 • Löptiden är tre (3) år.
 • Lösenpriset för den första tranchen är det lägre av (1) tranchens referenspris under de senaste fem (5) handelsdagarna omedelbart före datumet för styrelsens beslut att emittera den första tranchen plus 50 % eller (2) tranchens referenspris under de senaste fem (5) handelsdagarna omedelbart före datumet för den andra tranchens utfärdande plus 50 %.
 • Lösenpriset för de efterföljande trancherna är tranchens referenspris under de senaste fem (5) handelsdagarna omedelbart före begäran om teckning, plus 30 %.
 • Teckningsperioden för teckningsoptioner som sammanlagt understiger 500 000 kronor kan ske vid sex tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 6, 12, 18, 24, 30, respektive 36 månader efter dagen för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket.
 • Innehavare av teckningsoptioner för ett totalt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier, det vill säga från och med dagen för registrering hos Bolagsverket och tre (3) år framåt.
 • Innehav av en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som fastställs enligt förfarandet som beskrivits ovan.

Information om teckningsperioder för teckningsoptioner som sammanlagt understiger 500 000 kronor

 • 14 – 28 maj 2019
 • 14 – 28 november 2019
 • 14 – 28 maj 2020
 • 14 – 28 november 2020
 • 14 – 28 maj 2021
 • 14 – 28 november 2021

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.