Nyheter

Första teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 inleds på tisdag den 14 maj 2019

Första teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) ("iZafe Group") som ett led i finansieringen via L1 Capital, ("Teckningsoptioner TO6") inleds på tisdag den 14 maj 2019 och löper till och med tisdag den 28 maj 2019. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 4,67 kronor.

För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:

  • En (1) Teckningsoption TO6 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i iZafe Group.
  • Första teckningsperioden för samtidigt utnyttjande av färre än 53 192 Teckningsoptioner TO6 löper från 14 maj - 28 maj 2019.
  • Teckningskursen är 4,67 kronor per aktie av serie B (omräknad från 9,40 kronor enligt "§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m." i villkoren för Teckningsoptioner TO6 till följd av den riktade nyemission som styrelsen beslutade om den 25 mars 2019).
  • Totalt antal utestående Teckningsoptioner TO6 är 1 176 035. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående Teckningsoptioner TO6 kan iZafe Group tillföras 5 492 083,45 kronor före emissionskostnader.

Efterföljande fem teckningsperioder för Teckningsoptioner TO6 löper enligt följande:

  • 14 - 28 november 2019
  • 14 - 28 maj 2020
  • 14 - 28 november 2020
  • 14 - 28 maj 2021
  • 14 - 28 november 2021

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns på iZafe Groups webbplats, www.mediratt.com.
Inom kort kommer all information att flyttas till www.izafe.se.

Utnyttjande av Teckningsoptioner TO6

Direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av Teckningsoptioner TO6 ska anmäla teckning genom att fylla i och skicka in gällande anmälningssedel för teckning av Teckningsoptioner TO6 senast den 28 maj 2019 till Aktieinvest FK AB. Anmälan sker genom samtida betalning.

Anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets webbplats: www.mediratt.com och på Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 maj 2019.

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av Teckningsoptioner TO6 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 maj 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De nya aktierna av serie B kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (iZafe IA B) och omvandlas till aktier av serie B så snart emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket.

Stockholm 2019-05-10

För frågor hänvisas till iZafe Groups VD Anders Segerström:
anders.segerstrom@izafe.se

iZafe Group AB (publ)
iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post: info@izafe.se
www.mediratt.com

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. Ytterligare information finns på www.mediratt.com. Inom kort kommer all information att flyttas till www.izafe.se.

22 maj, 2019
Regulatorisk

iZafe meddelar med stolthet att 20-25 Doseller i dagsläget levereras till kund varje vecka. Tillsammans med kunderna har noggranna genomgångar av systemet utförts och Doseller placerats ut permanent hos vårdtagare.

16 maj, 2019

Igår offentliggjorde Erik Penser Bank en ny bolagsanalys av iZafe, där en aktiepotential på 14 SEK år 2021 presenteras. Detta innebär enligt analyshuset en hög potential till hög risk, och grundas i ett scenario där iZafe presenterar ett konsekvent ökande antal aktiva abonnemang och stigande genomsnittsintäkt per användare, med det ökade resultat som detta medför.

15 maj, 2019
Regulatorisk

I iZafe Groups senast publicerade kvartalsrapport för Q1 angavs att genomsnittlig intäkt per användare (Average Revenue Per User, ARPU) uppgick till 206 SEK för perioden. Denna uppgift är felaktig. Korrekt ARPU för Q1 är högre och uppgår till 330 SEK. Antalet abonnemang revideras samtidigt från 4 700 till 3 828. Efter revidering innebär detta en ökad ARPU om 60 procent, och en ökad månadsintäkt om 31 procent.

10 maj, 2019
Regulatorisk

Första teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) ("iZafe Group") som ett led i finansieringen via L1 Capital, ("Teckningsoptioner TO6") inleds på tisdag den 14 maj 2019 och löper till och med tisdag den 28 maj 2019. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 4,67 kronor.

09 maj, 2019
Regulatorisk

MediRätt genomgår ett namnbyte till iZafe Group AB. Fredagen den 10 maj träder namnbytet i kraft på handelsplattformar. I samband med detta byter aktietickern namn från MEDR B till IZAFE B.

06 maj, 2019
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
-  KONCERNEN

OMSÄTTNING:
3 342 TSEK (0 TSEK)

RESULTAT EFTER SKATT
-5 110 TSEK (-2 737 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,3 SEK (-0,2 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 MARS:
16 108 600 (12 657 028)

29 april, 2019
Regulatorisk

MediRätt har kontrakterat KPMG för att kartlägga de krav som MediRätt behöver uppfylla för att ta klivet från Nasdaq First North Premier till börsens huvudlista.

25 april, 2019

Tisdagen den 14 maj kl. 12.00 håller MediRätt en lunchpresentation för aktieägare och andra intresserade hos Erik Penser Bank.

1
2
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.