Nyheter

Förtydligande information avseende avslutat samarbete med Apoteket AB

I fredags, den 19 januari, meddelade MediRätt att samarbetet med Apoteket AB avslutas. Då flertalet frågor inkommit från aktieägare väljer MediRätts vd Carl Johan Merner idag att gå ut med en förtydligande information avseende bakgrunden till det avslutade samarbetet, vad det innebär för MediRätt och dess aktieägare samt planerna framöver.

1. Varför avslutade MediRätt AB och Apoteket AB sitt samarbete?
Beslutet att avsluta samarbetet var gemensamt mellan båda parter. Från MediRätts sida finns två skäl till detta. Det första är rent praktiskt. I Sverige får cirka 200 000 patienter sina läkemedel genom så kallade dospåsar. Det finns tre olika typer av dospåsar i landet, där Apoteket AB har en lösning som heter ApoDos. Apotekets doslösning når cirka 75 000 av dessa 200 000 patienter i Sverige. Det är dessutom en lösning som tappar i marknadsandel. Vi på MediRätt ville inte låsa vår läkemedelsautomat till att endast vara kompatibel till ApoDos, då vi därmed skulle begränsa vår potentiella marknadsandel.

Vi vill vara tydliga med att den Dosell vi utvecklar även fortsättningsvis kommer att vara kompatibel med ApoDos och att vi kommer att fortsätta arbeta med Apoteket inom flera områden, men alltså inte längre på exklusiv basis.

Det andra skälet är de goda resultat vi fick i den pilotstudie av Dosell som slutfördes i december 2017. Vi står med ännu större tillförsikt om att Dosell kan innebära en stor förbättring för många patienter som vårdas i hemmet, samt att stora resurser kan frigöras för vårdgivare. Vi vill inte låsa distribution och försäljning av Dosell till en aktör, utan ha möjlighet att agera mer självständigt och kunna sälja produkten till såväl hemtjänst, kommuner och landsting som privatpersoner, vilket kommer att gynna MediRätt på längre sikt.

2. Vilka nackdelar ser ni med att bryta samarbetet med Apoteket AB?
Apoteket är en stor distributör i Sverige med brett kontaktnät, och inte minst goda möjligheter vad gäller marknadsföring. Ett samarbete med Apoteket där Dosell ingår i standardsortimentet hos Apoteket hade på kort sikt gett en god synlighet för produkten. I övrigt ser vi dock endast fördelar. Vi har nu en Dosell som kommer att kunna komma alla dospatienter i Sverige (och på sikt fler länder) till gagn, samtidigt som den försäljningsorganisation vi byggt upp under 2017 nu har större möjligheter att ingå avtal med fler aktörer, där Apoteket AB fortfarande är en av dessa.

3. Påverkar det avslutade samarbetet med Apoteket AB tidsplanen för lansering av Dosell?
Nej, ingenting påverkas vad gäller utveckling och produktion av Dosell, som Apoteket AB inte var delaktiga i. Vi fortsätter enligt plan och ambitionen kvarstår att lansera Dosell under 2018. Just nu består projektorganisationen kring Dosell av ett femtontal personer som på olika sätt arbetar intensivt med att ta fram en fungerande produkt. En tidplan för produktutvecklingen samt tidpunkt för lansering kommer att kommuniceras under vårvintern.

4. Påverkar det avslutade samarbetet med Apoteket AB försäljningen av Dosell?
Ja, nu får vi fördelen att kunna sälja Dosell till hela marknaden för dospatienter istället för endast de som använder Apoteket ABs egna lösning ApoDos. Att vi inte är bundna till ett exklusivt avtal ser vi alltså som något positivt för försäljningen av Dosell.

5. Är ni i kontakt med några andra potentiella distributörer?
Ja, vi har dialoger med flera potentiella samarbetspartners för distributionen av Dosell, men inga avtal finns på plats ännu. Nu när pilotstudien är klar och vi har en bättre fungerande Dosell än någonsin så kommer vårt försäljningsteam att fortsätta bearbeta sina kontakter hos distributörer, kommuner, landsting och privata vårdgivare. 

Stockholm 2018-01-22

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com  

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com

Filer för nedladdning
14 januari, 2019

Kommun tecknar avtal om Dosell värde 150 000 kr MediRätt har tecknat avtal med kommun i södra Sverige om beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr. Leverans av apparaterna inleds i februari.

20 december, 2018

Idag tecknade iZafe ett ramavtal gällande larmtjänster- och produkter med ingenjörs- och designföretaget ÅF. Genom avtalet blir iZafe leverantör av personlarm till de av ÅF:s konsulter som är i behov av att kunna larma i tjänsten.

20 december, 2018
Regulatorisk

Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Styrelsen i MediRätt har idag beslutat om ytterligare en emission av konvertibler till Investeraren, om nominellt 2,5 MSEK, motsvarande hälften av den initiala tranchen om 5 MSEK.

19 december, 2018

MediRätts försäljningsarbete är inne i en intensiv fas, och allt fler kommuner väljer att ansluta sig till Dosell-systemet. Tio kommuner har nu ingått avtal med MediRätt, och det totala ordervärdet uppgår till 540 000 SEK.

18 december, 2018

MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet AB byter namn till iZafe AB och presenterar en ny logotyp.

17 december, 2018

CE-märkning, försäljningen av Dosell och den inställda extrastämman - i en ny intervju med Cornelia News kommenterar MediRätts VD Carl Johan Merner det senaste halvårets bolagshändelser och ger en bild av vad aktieägare kan förvänta sig av året 2019.

12 december, 2018
Regulatorisk

Styrelsen i MediRätt har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som var planerad till den 18 december. Beslutsförslagen hänskjuts till ordinarie bolagsstämma under 2019.

04 december, 2018

I början av oktober tecknade MediRätt sitt första avtal med en kommun avseende leverans av Dosell. Sedan dess har sju kommuner tecknat avtal och ytterligare ett flertal ligger i pipen. Det totala värdet av accepterade offerter hittills under Q3 uppgår till omkring 230 000 kr, och värdet av utestående offerter till ca 1 miljon kr.

03 december, 2018

Idag tecknade MediRätt avtal med Mjölby Kommun om beställning av 10 stycken Dosell- automater som ska användas i kommunens äldrevård och hemtjänst.

30 november, 2018
Regulatorisk

Den 9 november 2018 meddelade MediRätt att bolaget avropat en andra tranche av konvertibler under ramavtalet om finansiering genom utgivning av konvertibler som ingåtts med European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"). MediRätt informerade då även om att bolaget beslutat att vederlagsfritt ge ut 430 851 teckningsoptioner TO6 till Investeraren och 426 692 teckningsoptioner till iZafe AB (f.d. Sensec Personlig Säkerhet AB, nu under namnändring), med rätt och skyldighet för iZafe AB att vederlagsfritt överlåta sina teckningsoptioner till aktieägarna i MediRätt pro rata i förhållande till det antal aktier i MediRätt de äger per den dag som infaller fem handelsdagar efter dagen för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket.

1
2
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.