Nyheter

Halvårsrapport januari - juni 2017

FÖRSTA HALVÅRET 2017 I SAMMANDRAG 
- KONCERNEN

OMSÄTTNING:

-- SEK (-- SEK)

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER:

-1 309 224 SEK (-5 836 307 SEK)

RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE:

-0,11 SEK (-0,66 SEK)

ANTAL UTESTÅENDE AKTIER:

11 692 028 (8 540 000)

VD HAR ORDET
UTVECKLINGEN AV DOSELL NÅR NÄSTA FAS

Trägen vinner är ett ordspråk som känns väldigt passande för MediRätts senaste kvartal. Efter flera år av hårt och fokuserat arbete ser vi hur utvecklingen av vår digitala läkemedelsautomat börjar ta fart på allvar. En mycket viktig milstolpe passerades i april då vi tecknade ett samarbetsavtal med Apoteket för att genomföra kliniska tester av Dosell. När den här rapporten publiceras har Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm nyligen godkänt vår begäran om att påbörja studien. Det innebär att vi äntligen kan låta Dosell användas på det sätt vi strävat efter - nämligen i verklig vårdmiljö.

Tillsammans med Apoteket, fyra vårdcentraler i Stockholm, fyra läkare och sex distriktssköterskor kommer vi under hösten 2017 att genomföra en pilotstudie om läkemedelshantering i hemmet och om hur Dosell fungerar i praktiken. Totalt rör det sig om 2 100 observationer. Vår ambition är att ha ett distributionsavtal med Apoteket på plats i slutet av 2017. Apoteket är en partner med många styrkor, inte minst vad gäller lång erfarenhet och ett enormt distributionsnät, och vi kommer att jobba hårt för att fördjupa detta samarbete och fortsätta hålla bollen i rullning.

Ser vi på samhället i stort är uppkopplad vård i hemmet en snabbt växande marknad. Förra året samlades regeringen och Sveriges kommuner och Landsting kring en gemensam vision för e-hälsoarbetet de kommande åren. "Vision e-hälsa 2025" slår fast att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt vara delaktiga i sin egen vård. MediRätts produktstrategi och sam-arbetspartners ligger helt i linje med denna vision. Samtidigt kan MediRätts produkter vara en del i skiftet från sjukhuscentrerad vård till ett utökat ansvar för primärvården, en debatt som varit aktuell under 2017. MediRätts ledstjärna har alltid varit att stärka patientens egna möjligheter att ta ansvar för sin egen vård och hälsa. Jag är över-tygad om att det är en viktig framgångsfaktor för att primärvården skall kunna ta det utökade ansvar som föreslås.

MediRätt skall vara en av de viktigaste spelarna när det gäller vård på patientens egna villkor, genom hela livet. Dosell förser patienten och dennes anhöriga med praktiska verktyg som ger bättre förutsättningar för god hälsa, främst i form av rätt medicinering vid rätt tid och i rätt mängd. I framtiden är vår ambition att Dosell ska fungera som ett nav för många olika varianter av uppkopplade vårdtjänster, exempelvis för sådana som mäter blodtryck, puls och vikt. Vi ser fram emot att knyta Dosell till flera sådana tilläggstjänster i takt med att fler aktörer etablerar sig inom e-hälsosegmentet. Som en del i strävan mot vårt mål rekryterade vi i juli Klas Arvidson, expert på e-hälsa med fler än 20 års erfarenhet från branschen. Han ska ta produktutvecklingen av Dosell vidare, se över hur vi kan göra den kompatibel med andra digitala molnlösningar samt leda lanseringen. Vi är mycket glada över att ha honom på plats och imponeras redan av hans förmåga att driva innovationsarbetet framåt.

Under våren har skådespelaren Sir Roger Moore varit engagerad som samarbetspartner i MediRätt. Han hade ett starkt engagemang för seniorhälsa och det var med sorg vi tog emot nyheten om hans bortgång i somras. I hans anda kommer vi att fortsätta samarbeta med starka ambassadörer som precis som Roger vill förbättra vården av äldre och multimedicinerade i hemmet. Framöver ser vi också fram emot att knyta till oss långsiktiga nordiska investerare som vill vara med och bygga framtidens hemsjukvård. Vi hyser stor optimism och tillförsikt inför andra halvan av 2017 och de kommande åren.

Carl Johan Merner, VD MediRätt

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER 2017

ANDRA KVARTALET
APRIL-JUNI

I april tecknades ett samarbetsavtal mellan MediRätt och Apoteket AB avseende kliniska studier av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och Apotekets ApoDos-system. I en jämförande observationsstudie ska en Dosell laddad med ApoDos-påsar jämföras mot medicinering med enbart doseringsasken Dosett, respektive enbart ApoDos. Studien genomförs vid fyra vårdcentraler i Stockholm och omfattar 700 patientdagar och totalt 2 100 observationer. Faller testerna väl ut och produkten uppfyller Apotekets kvalitetskrav kan den ingå i deras standardsortiment och erbjudas befintliga ApoDos-kunder.

Det Dubaibaserade investmentbolaget Bracknor Investment Group går in som investerare i MediRätt genom att teckna 400 000 optioner till ett värde av 2 miljoner SEK.

FÖRSTA KVARTALET 
JANUARI-MARS

Första kvartalet dominerades av förhandlingar med Apoteket och färdigställande av prototyp för Dosell.

EFTER PERIODENS SLUT

 • Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm beslutade i slutet av juli att godkänna begäran om att starta en klinisk studie av Dosell som medicinteknisk produkt. Beslutet innebär att Dosell nu kan testas i samverkan med patienter.
 • MediRätt anlitade i juli Klas Arvidson, senior rådgivare och expert inom e-hälsa, för att leda utvecklingen av Dosell när produktutvecklingen nu intensifieras.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2017-11-14 Kvartalsredogörelse Q3 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Lidingö den 29 augusti 2017

Carl Johan Merner
VD

KONTAKT
MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
info@mediratt.com
08-765 66 33
www.mediratt.com

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 08.30 CET.

MediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för en bättre och säkrare läkemedelshantering i hemmet. Våra produkter minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans utgör MediRätts produkter ett helhetskoncept som ger den som behandlas i hemmet bättre förutsättningar för ett fullvärdigt och tryggt liv.

Filer för nedladdning
15 februari, 2018

Multimedicineringen i Sverige ökar. År 2016 fick 11,1 procent av svenskar äldre än 75 år, motsvarande drygt 95 500 personer, tio eller fler receptbelagda läkemedel utskrivna. Detta var en ökning med drygt 9 500 personer jämfört med år 2014. Samtidigt var fler kvinnor än män i samma åldersgrupp multimedicinerade - drygt 59 000 kvinnor jämfört med drygt 36 000 män, år 2016. Det visar ny data som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av medicinteknikbolaget MediRätt.

22 januari, 2018
Regulatorisk

I fredags, den 19 januari, meddelade MediRätt att samarbetet med Apoteket AB avslutas. Då flertalet frågor inkommit från aktieägare väljer MediRätts vd Carl Johan Merner idag att gå ut med en förtydligande information avseende bakgrunden till det avslutade samarbetet, vad det innebär för MediRätt och dess aktieägare samt planerna framöver.

19 januari, 2018
Regulatorisk

I april 2017 ingick MediRätt och Apoteket AB ett samarbetsavtal för kliniska studier av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och Apotekets ApoDos-system. Studien presenterades enligt plan i december och visade goda resultat för Dosell. Idag kom MediRätt och Apoteket överens om att avsluta samarbetet.

11 januari, 2018
Regulatorisk

I somras anlitade MediRätt Klas Arvidson, senior rådgivare och expert inom e-hälsa, för att leda utvecklingen av bolagets digitala läkemedelsautomat Dosell. I samband med att produktutvecklingen nu intensifieras och lanseringsfasen närmar sig får Klas Arvidson rollen som vice VD och försäljningschef på bolaget.

02 januari, 2018
Regulatorisk

Medtechbolaget MediRätt meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North till att istället listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med MediRätts aktie på Nasdaq First North Premier inleds idag, tisdagen den 2 januari 2018.

20 december, 2017
Regulatorisk

MediRätt har idag ingått ett samarbetsavtal med Sensec Personlig Säkerhet AB ("Sensec"), en leverantör av säkerhetsteknik, för att vidareutveckla larmfunktionen hos den digitala läkemedelsautomaten Dosell. Med en ny molntjänst och digital infrastruktur säkerställs att Dosell alltid kan larma läkare och anhöriga vid behov.

05 december, 2017
Regulatorisk

Den kliniska pilotstudien av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell är nu framgångsrikt genomförd. Studien bekräftar svagheter hos dispenseringshjälpmedlen Dosett och Apodos och visar goda resultat för Dosell.

30 november, 2017
Regulatorisk

Kvartal 3: juli - september 2017

 • OMSÄTTNING: -- SEK (--)
 • RESULTAT EFTER SKATT: -1 099 660 SEK (-852 619 SEK)
 • RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING: -0,11 SEK (-0,07 SEK)

Kvartal 1-3: januari - september 2017

 • OMSÄTTNING: -- SEK (--)
 • RESULTAT EFTER SKATT: - 2 408 884 (-6 469 856)
 • RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING: -0,24 SEK (-0,55 SEK)
30 november, 2017
Regulatorisk

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER 2017 

TREDJE KVARTALET

JULI-SEPTEMBER

 • MediRätt anlitar i juli Klas Arvidson, senior rådgivare och expert inom e-hälsa, för att leda utvecklingen av Dosell när produktutvecklingen nu intensifieras.
 • MediRätt rekryterar Mikael Svensson, projektkonsult med lång erfarenhet av komplexa affärsutvecklingsprojekt i både privat och offentlig vårdsektor för att stödja produktutvecklingen av Dosell. 
 • Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm beslutar i slutet av juli att godkänna begäran om att starta en klinisk studie av Dosell som medicinteknisk produkt. Beslutet innebär att Dosell började testas i samverkan med patienter.
 • MediRätt övergår till det internationella redovisningsregelverket IFRS inför en kommande listning på Nasdaq First North Premier. 

EFTER PERIODENS SLUT

 • Alexandra Charles, grundare av 1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig hälsa och jämställd forskning ingår ett samarbete med MediRätt. Med sitt globala kontaktnät blir Alexandra en viktig partner för att öka kunskapen om MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och hur livskvaliteten kan förbättras för de som vårdas i hemmet.
 • MediRätt utvidgar och stärker patent- portföljen med två nya ansökningar för Dosell.
 • Dosell får en rekommendation för fin- ansiering av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
 • MediRätt tilldelas 500 000 kronor i finansiering av Sveriges innovations- myndighet Vinnova.
 • MediRätt AB anlitar Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017.
 • MediRätt meddelar att investmentbolaget Bracknor inte har gjort någon ytterligare investering i bolaget, och att MediRätt inte kommer att teckna något avtal med Bracknor.
21 november, 2017
Regulatorisk

MediRätt AB har anlitat Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017. Erik Penser Bank ersätter MediRätts tidigare Certified Adviser Mangold Fondkommission AB.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.