Nyheter

MediRätts bokslutskommuniké, januari - december 2018

HELÅRET 2018 I SAMMANDRAG
-  KONCERNEN

OMSÄTTNING:
7 571 TSEK (155 TSEK)
(omsättningen inkl juli-dec i förvärvat bolag):

RESULTAT EFTER SKATT
-11 312 TSEK (-4 269 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,9 SEK (-0,4 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 DEC:
14 630 329 (11 917 028)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • MediRätt tecknar avtal med kommun i södra Sverige om beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr.
 • MediRätts dotterbolag iZafe tecknar avtal med Filmstaden om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
 • MediRätts VD Carl Johan Merner utökar sitt aktieinnehav med 118 000 aktier.
 • MediRätt avropar en fjärde tranche av konvertibler om 2,5 MSEK och ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • SveKon, utvecklare av MediRätts Dosellsystem, investerar 3 MSEK i en riktad emission i MediRätt AB.
 • Pilottestet av Dosell i Uppsala Kommun går in i nästa fas. I vecka 9 levereras de första Dosell-systemen till Uppsala Kommun. I vecka 10 sker utbildning av hemtjänstpersonalen. 

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER

 • Socialförvaltningen i Söderköpings Kommun godkänner offert avseende leverans av Dosell.
 • Erik Penser Bank offentliggör bolagsanalys av MediRätt. Aktien värderas till ca 22 SEK enligt bankens bas-scenario, vilket innebär hög potential till hög risk enligt Erik Penser Bank.
 • MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om pilotprojekt med Dosell. Pilottestet genomförs under 6 månader med möjlig-het till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, genom offentlig upphandling.
 • Erik Penser Bank publicerar uppföljande analys av MediRätt efter Q3-rapport - höjer EBIT-estimat för 2018.
 • MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet vinner direktupphandling med Borlänge Kommun.
 • MediRätt tecknar avtal om Dosell med Ljusnarsbergs Kommun.
 • MediRätt emitterar konvertibler med teckningsoptioner till ett värde av 4,5 MSEK samt ger ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla aktieägare.
 • Den före detta näringsministern Björn Rosengren medverkar i riktad nyemission och investerar ytterligare 3,2 miljoner SEK i MediRätt. Tillskottet stärker bolaget inför lanseringen av Dosell.
 • MediRätt vinner sin första upphandling av läkemedelsautomater med Östra Göinge kommun.
 • MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet ny leverantör av personlarm till omsorgsbolaget Ambea.
 • MediRätts läkemedelsautomat Dosell har godkänts för CE-märkning som medicinteknisk produkt MDD Klass 1. Det innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden och kan börja levereras till de svenska kommuner som förbeställt Dosellsystemet.
 • MediRätt tecknar avtal med Mjölby Kommun om beställning av 10 stycken Dosell- automater som ska användas i kommunens äldrevård och hemtjänst.
 • MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet AB byter namn till iZafe och presenterar en ny logotyp.
 • MediRätt avropar en tredje tranche av konvertibler om 2,5 MSEK.
 • iZafe tecknar ett ramavtal gällande larmtjänster- och produkter med ingenjörs- och designföretaget ÅF.

VD HAR ORDET - CE-MÄRKNING OCH FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

När vår läkemedelsautomat Dosell kvalitetsstämplades med CE-märkning under det fjärde kvartalet så tog säljarbetet mot kommunerna ny fart. Gemensamt för alla kommuner vi träffar är att de tar felmedicinering och dess konsekvenser på stort allvar, vilket gör att vi känner oss ännu tryggare i att Dosell fyller en viktig funktion och är ett svar på några av vår tids välfärdsutmaningar. Genom att avlasta hemsjukvårdens redan hårt arbetande personal med ett lättanvänt och tryggt verktyg för medicinering kan mycket tid, resurser och onödiga läkemedelsbiverkningar motverkas. Flertalet kommuner har redan lagt beställningar på Dosell för att prova hur den fungerar i praktiken, och vi ser fram emot att fler beställningar inkommer i takt med att fler upptäcker systemets många fördelar.

Det pilotprojekt med Uppsala kommun som undertecknades under det fjärde kvartalet har påbörjats med en planerad administrationsutbildning, och de 20 brukare som ska delta i projektet har informerats om vad som ska utvärderas i testet. Under första kvartalet 2019 levereras sedan de första Dosell-systemen och därefter sker utbildning och test av Dosell i verklig vårdmiljö. Vi ser mycket fram emot utvärderingen efter avslutat test, där vi undersöker hur mycket andelen felmedicineringar minskar samt hur mycket tid som vård- och hemtjänstpersonal kan spara med Dosell-systemet.

Det fjärde kvartalet var också gynnsamt för vårt dotterbolag iZafe, som bytte namn från Sensec Personlig Säkerhet i december. Bolaget erbjuder digitaliserade larmtjänster - en produktkategori som hela tiden växer i takt med att upplevd otrygghet på arbetsplatser växer. iZafe har nyligen tecknat ramavtal för larmtjänster med såväl ÅF som Filmstaden, och kommer inom närmsta framtiden att fokusera sina säljinsatser främst på personlarm och Dosell-systemet. Vi är stolta över att kunna erbjuda en bred portfölj av digitala larmlösningar genom MediRätts Dosell och iZafes säkerhetsprodukter.

Genom vårt ramavtal om finansiering med European Select Growth Opportunities Fund, vilket sker genom utgivning av konvertibler och kostnadsfria teckningsoptioner till aktie-ägare för att undvika utspädning, håller vi egna kapitalet starkt under produktionsfasen och lanseringen av Dosell.

Om 2018 var ett år som till stor del präglades av produktutveckling så kommer vi under 2019 istället att kunna fokusera mer dedikerat på tillväxt och försäljning, där vår försäljningschef Klas Arvidson tillsammans med iZafes vd Anders Segerström och hans starka försäljningsteam är ledande i att driva utvecklingen framåt. 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2019-04-03 Årsredovisning 2018
2019-05-06 Delårsrapport Q1 2019

Rapporten i sin helhet bifogas och kan hittas på http://www.mediratt.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

2019-02-28

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

carl.johan.merner@mediratt.com

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.08.30 CET. 

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

22 maj, 2019
Regulatorisk

iZafe meddelar med stolthet att 20-25 Doseller i dagsläget levereras till kund varje vecka. Tillsammans med kunderna har noggranna genomgångar av systemet utförts och Doseller placerats ut permanent hos vårdtagare.

16 maj, 2019

Igår offentliggjorde Erik Penser Bank en ny bolagsanalys av iZafe, där en aktiepotential på 14 SEK år 2021 presenteras. Detta innebär enligt analyshuset en hög potential till hög risk, och grundas i ett scenario där iZafe presenterar ett konsekvent ökande antal aktiva abonnemang och stigande genomsnittsintäkt per användare, med det ökade resultat som detta medför.

15 maj, 2019
Regulatorisk

I iZafe Groups senast publicerade kvartalsrapport för Q1 angavs att genomsnittlig intäkt per användare (Average Revenue Per User, ARPU) uppgick till 206 SEK för perioden. Denna uppgift är felaktig. Korrekt ARPU för Q1 är högre och uppgår till 330 SEK. Antalet abonnemang revideras samtidigt från 4 700 till 3 828. Efter revidering innebär detta en ökad ARPU om 60 procent, och en ökad månadsintäkt om 31 procent.

10 maj, 2019
Regulatorisk

Första teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) ("iZafe Group") som ett led i finansieringen via L1 Capital, ("Teckningsoptioner TO6") inleds på tisdag den 14 maj 2019 och löper till och med tisdag den 28 maj 2019. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 4,67 kronor.

09 maj, 2019
Regulatorisk

MediRätt genomgår ett namnbyte till iZafe Group AB. Fredagen den 10 maj träder namnbytet i kraft på handelsplattformar. I samband med detta byter aktietickern namn från MEDR B till IZAFE B.

06 maj, 2019
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
-  KONCERNEN

OMSÄTTNING:
3 342 TSEK (0 TSEK)

RESULTAT EFTER SKATT
-5 110 TSEK (-2 737 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,3 SEK (-0,2 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 MARS:
16 108 600 (12 657 028)

29 april, 2019
Regulatorisk

MediRätt har kontrakterat KPMG för att kartlägga de krav som MediRätt behöver uppfylla för att ta klivet från Nasdaq First North Premier till börsens huvudlista.

25 april, 2019

Tisdagen den 14 maj kl. 12.00 håller MediRätt en lunchpresentation för aktieägare och andra intresserade hos Erik Penser Bank.

1
2
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.