Nyheter

REGISTRERING AV TECKNINGSOPTIONERNA TO6 - MEDIRÄTTS AKTIEÄGARE ERHÅLLER VEDERLAGSFRIA TECKNINGSOPTIONER

Den 9 november 2018 meddelade MediRätt att bolaget avropat en andra tranche av konvertibler under ramavtalet om finansiering genom utgivning av konvertibler som ingåtts med European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"). MediRätt informerade då även om att bolaget beslutat att vederlagsfritt ge ut 430 851 teckningsoptioner TO6 till Investeraren och 426 692 teckningsoptioner till iZafe AB (f.d. Sensec Personlig Säkerhet AB, nu under namnändring), med rätt och skyldighet för iZafe AB att vederlagsfritt överlåta sina teckningsoptioner till aktieägarna i MediRätt pro rata i förhållande till det antal aktier i MediRätt de äger per den dag som infaller fem handelsdagar efter dagen för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket.

Konvertibeln och teckningsoptionerna har den 29 november 2018 registrerats hos Bolagsverket. Aktieägare kommer därför att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner pro rata i förhållande till det antal aktier de äger per den 7 december 2018. Ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna på Nasdaq First North Premier kommer att inges till Nasdaq Stockholm. Beräknad första dag för handel kommer att offentliggöras när sådant datum fastställts.

Villkoren i korthet:

  • Rätt att teckna 430 851 teckningsoptioner ska tillkomma European Select Growth Opportunities Fund. Rätt att teckna resterande 426 692 teckningsoptioner ska tillkomma iZafe AB. iZafe AB ska ha rätt och skyldighet att vederlagsfritt överlåta sina teckningsoptioner till aktieägarna i MediRätt AB pro rata i förhållande till det antal aktier i MediRätt AB de äger per den dag som infaller fem handelsdagar efter dagen för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att stärka bolagets likviditet och finansiella ställning i övrigt i enlighet med ett avtal ingånget med European Select Growth Opportunities Fund.
  • Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
  • Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
  • Samtidigt utnyttjande av färre än 53 192 Teckningsoptioner kan ske vid sex tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 6, 12, 18, 24, 30, respektive 36 månader efter dagen för registrering av Teckningsoptionerna vid Bolagsverket. Bolaget kommer att offentliggöra perioderna för Teckning. Samtidigt utnyttjande av 53 192 eller fler Teckningsoptioner kan ske från och med dagen för registrering av de första Teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den dag som infaller tre (3) år efter dagen för registrering av de första emitterade Teckningsoptionerna hos Bolagsverket.

Till följd av en ökning av antalet aktier i MediRätt, från 13 738 190 aktier per dagen för beslutet att emittera teckningsoptionerna, till 14 538 586 aktier per dagen för detta pressmeddelande, har antalet aktier som krävs för att vara berättigad till en teckningsoption ökat, från 31 aktier till 35 aktier.

För detaljerade villkor för teckningsoptionerna, vänligen besök: http://www.mediratt.com/investor-relations/finansiering-via-l1-capital/ 

Stockholm 2018-11-30

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com 

Denna information är sådan som MediRätt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 17.45 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com 

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Filer för nedladdning
18 februari, 2019

I oktober meddelade MediRätt att bolaget tecknat avtal med Uppsala kommun om pilottest av Dosell, där 20 stycken Dosell-apparater ska testas av användare i verklig vårdmiljö. Nu levereras de första Dosell-maskinerna till kommunen.

15 februari, 2019
Regulatorisk

Den 14 februari 2019 meddelade MediRätt att Svensk Konstruktionstjänst AB ("SveKon"), utvecklare av Dosellsystemet, investerar 3 MSEK i MediRätt i en riktad nyemission. MediRätts styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2018, fattat beslut om en riktad nyemission av 528 169 aktier av serie B till SveKon mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av 3 MSEK.

14 februari, 2019
Regulatorisk

Ingenjörsbyrån SveKon (Svensk Konstruktionstjänst), utvecklare av Dosellsystemet, investerar 3 MSEK i MediRätt i en riktad emission och får därmed 528 169 B-aktier i bolaget. Investeringen sker genom att SveKon kvittar en fordran på MediRätt om motsvarande belopp.

08 februari, 2019
Regulatorisk

Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Styrelsen i MediRätt har nu beslutat om ytterligare en emission av konvertibler till Investeraren, om nominellt 2,5 MSEK. Kapitaltillskottet stärker bolagets egna kapital inför den breda lanseringen av Dosell.

06 februari, 2019

Många känner sig otrygga på sina arbetsplatser. Det har lett till en allt högre efterfrågan på digitaliserade larmtjänster. I en ny intervju kommenterar Anders Segerström, vd för iZafe, de vunna affärerna och hur de ska möta den ökade orderingången.

17 januari, 2019

MediRätts dotterbolag iZafe AB har tecknat avtal med Filmstaden om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken. Avtalsperioden sträcker sig 36 månader.

14 januari, 2019

Kommun tecknar avtal om Dosell värde 150 000 kr MediRätt har tecknat avtal med kommun i södra Sverige om beställning av 20 stycken Dosell, till ett värde av 150 000 kr. Leverans av apparaterna inleds i februari.

20 december, 2018

Idag tecknade iZafe ett ramavtal gällande larmtjänster- och produkter med ingenjörs- och designföretaget ÅF. Genom avtalet blir iZafe leverantör av personlarm till de av ÅF:s konsulter som är i behov av att kunna larma i tjänsten.

20 december, 2018
Regulatorisk

Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Styrelsen i MediRätt har idag beslutat om ytterligare en emission av konvertibler till Investeraren, om nominellt 2,5 MSEK, motsvarande hälften av den initiala tranchen om 5 MSEK.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.