Nyheter

REGISTRERING AV TECKNINGSOPTIONERNA TO6 - MEDIRÄTTS AKTIEÄGARE ERHÅLLER VEDERLAGSFRIA TECKNINGSOPTIONER

Den 9 november 2018 meddelade MediRätt att bolaget avropat en andra tranche av konvertibler under ramavtalet om finansiering genom utgivning av konvertibler som ingåtts med European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"). MediRätt informerade då även om att bolaget beslutat att vederlagsfritt ge ut 430 851 teckningsoptioner TO6 till Investeraren och 426 692 teckningsoptioner till iZafe AB (f.d. Sensec Personlig Säkerhet AB, nu under namnändring), med rätt och skyldighet för iZafe AB att vederlagsfritt överlåta sina teckningsoptioner till aktieägarna i MediRätt pro rata i förhållande till det antal aktier i MediRätt de äger per den dag som infaller fem handelsdagar efter dagen för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket.

Konvertibeln och teckningsoptionerna har den 29 november 2018 registrerats hos Bolagsverket. Aktieägare kommer därför att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner pro rata i förhållande till det antal aktier de äger per den 7 december 2018. Ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna på Nasdaq First North Premier kommer att inges till Nasdaq Stockholm. Beräknad första dag för handel kommer att offentliggöras när sådant datum fastställts.

Villkoren i korthet:

  • Rätt att teckna 430 851 teckningsoptioner ska tillkomma European Select Growth Opportunities Fund. Rätt att teckna resterande 426 692 teckningsoptioner ska tillkomma iZafe AB. iZafe AB ska ha rätt och skyldighet att vederlagsfritt överlåta sina teckningsoptioner till aktieägarna i MediRätt AB pro rata i förhållande till det antal aktier i MediRätt AB de äger per den dag som infaller fem handelsdagar efter dagen för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att stärka bolagets likviditet och finansiella ställning i övrigt i enlighet med ett avtal ingånget med European Select Growth Opportunities Fund.
  • Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
  • Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
  • Samtidigt utnyttjande av färre än 53 192 Teckningsoptioner kan ske vid sex tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 6, 12, 18, 24, 30, respektive 36 månader efter dagen för registrering av Teckningsoptionerna vid Bolagsverket. Bolaget kommer att offentliggöra perioderna för Teckning. Samtidigt utnyttjande av 53 192 eller fler Teckningsoptioner kan ske från och med dagen för registrering av de första Teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den dag som infaller tre (3) år efter dagen för registrering av de första emitterade Teckningsoptionerna hos Bolagsverket.

Till följd av en ökning av antalet aktier i MediRätt, från 13 738 190 aktier per dagen för beslutet att emittera teckningsoptionerna, till 14 538 586 aktier per dagen för detta pressmeddelande, har antalet aktier som krävs för att vara berättigad till en teckningsoption ökat, från 31 aktier till 35 aktier.

För detaljerade villkor för teckningsoptionerna, vänligen besök: http://www.mediratt.com/investor-relations/finansiering-via-l1-capital/ 

Stockholm 2018-11-30

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com 

Denna information är sådan som MediRätt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 17.45 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com 

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Filer för nedladdning
11 april, 2019
Regulatorisk

MediRätt (inom kort iZafe Group) förstärker ledningsgruppen med Göran Hermanson som den 11 april ansluter i rollen som Chief Operating Officer. Göran Hermanson har en bakgrund från Verisure och Securitas Direct, som han var med och byggde upp och tog från 800 till 2 miljoner kunder världen över. Hans roll blir att stötta ledningen med sina erfarenheter att bygga upp bolag från den fas MediRätt är i nu till att bli ett stort bolag med kunder och samarbetspartners över hela världen.

11 april, 2019
Regulatorisk

I enlighet med beslut som fattades vid årsstämman har styrelsen i MediRätt (under namnändring till iZafe Group) vid ett konstituerande styrelsemöte utsett Anders Segerström till ny VD för koncernen.

10 april, 2019

Vid bolagsstämman den 10 april beslutades att MediRätt kommer att byta namn till iZafe Group. Namnbytet är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av koncernen, då försäljning av både läkemedelsautomaten Dosell och larmlösningar sker genom dotterbolaget iZafe.

10 april, 2019
Regulatorisk

Årsstämman 2019 i MediRätt AB (publ), org.nr 556762-3391, ("MediRätt" eller "Bolaget") hölls den 10 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

08 april, 2019
Regulatorisk

Styrelse och anställda i MediRätt-koncernen har fått erbjudande om att köpa aktier direkt av European Select Growth Opportunities Fund, ESGO.

04 april, 2019

Avtal signerade med 16 kommuner och 110 Dosell-apparater på plats eller på väg ut till kommuner - så ser försäljningsläget för Dosell ut efter första kvartalet 2019.

03 april, 2019
Regulatorisk

MediRätt meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2018.

02 april, 2019

VD Carl Johan Merner har den senaste veckan förvärvat ytterligare 20 000 b-aktier i MediRätt, till genomsnittskursen 5,10 kr. Totalt har han utökat sitt innehav med 180 000 aktier under 2019. 

01 april, 2019

MediRätts dotterbolag iZafe tecknade idag ett ramavtal med Fastighetsbyrån. iZafe ska inom ramen för avtalet erbjuda personlarm till Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet.

27 mars, 2019
Regulatorisk

Mellan den 12-26 mars har MediRätts VD Carl Johan Merner köpt 42 000 aktier i bolaget, till genomsnittskursen 5,17 SEK.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.