Marknaden

Den vanligaste behandlingsmetoden inom svensk sjukvård har sedan flera år tillbaka varit läkemedel. Ungefär 66 procent av befolkningen tog ut ett läkemedel på recept under 2015.

Åldrande befolkning ökar läkemedelsanvändning

I takt med att den svenska befolkningen åldras, ökar även antalet patienter intagna på sjukhus och därmed receptbelagda mediciner som förskrivs. Detta har bidragit till att risken för felhantering av läkemedel ökat markant.

Konsekvenserna av misstag som rör förskrivning och förtäring av läkemedel kan vara ödesdigra och statistiken på antal dödsfall som är relaterade till felhantering av läkemedel har ökat under dem senaste åren. Ungefär sex procent av samtliga dödsfall i Sverige var orsakad av felhanteringar vid vård av patienten.

Antal patienter samt recept per år 2006-2015 (miljoner)

Antal dödsfall i sverige 1997-2015 (tusental)

Ett annat problem som har växt fram i samband med ökningen av receptbelagda läkemedel inom sjukvården är en ökning av antalet patienter som behandlas utanför sjukhusen och behöver således extern bevakning. Brist på personalstyrka, tid och resurser har gjort att allt fler patienter under bevakning missar att ta sina mediciner eller får fel medicin.

Ökande digitalisering skapar nya möjligheter

I takt med dem teknologiska innovationerna har dagens hushåll blivit alltmer uppkopplade och kräver en ny generation av produkter som bättre tillfredsställer traditionella behov. Den svenska sjukvården har lyckats att ta med de svenska sjukhusen på denna digitaliseringens resa men andra delar av vårdsystemet behöver fortfarande uppgraderas i vissa avseenden för att kunna utnyttja dess fulla potential. MediRätt har identifierat detta behov och ämnar att till en början rikta fokus mot de delar som är i akut behov av effektivisering genom digitalisering. Den nya generationens telefoner, smartphones, har visat sig vara ett väldigt bra verktyg som kan vara till stor hjälp i många delar av individers vardagsliv. Lanseringen av applikationer som är ämnade för kunskapsökning hos patienter är ett smidigt och smart sätt att nå ut till kundsegmentet via en bredare plattform.

MediRätts marknader

Läkemedelsindustri

En bättre följsamhet vid förskrivning av läkemedel minskar riskerna för läkemedelsrelaterade sjukdomar och dödsfall. Bättre resultat till följd av bättre kvalitet bidrar till ökad tillit och förståelse för industrin. Förbättringar och utbredning av kliniska prövningar ger möjlighet till bättre uppföljning, bredare insamling av statistisk data samt effektivisering av processer och därmed förkortade ledtider. Kunskapsökningen hos patienter bidrar med transparens inom läkemedelsindustrin och ger aktörerna nya informationskanaler för att nå ut till konsumenter och patienter.

Sjukhus och äldreboenden

Genom att implementera MediRätts produkter inom vårdorganisationer, kan sjukhus och vårdpersonal spara tid och resurser i samband med kontroll och uppföljning av patienters medicinintag. Tabletthanteringen blir säkrare till följd av automatisering och varningssignaler kan registreras i realtid för att säkerställa patientsäkerheten. Ökad kunskap och förståelse för läkemedel bidrar till en bättre dialog mellan vårdpersonal och patienter som i sin tur leder till minskade risker för misstag vid förskrivning av mediciner och därmed reducerat antal sjukdomar och dödsfall relaterade till felhantering av läkemedel.

Apotek och privatvård

Genom att minska risken för glömska hos patienter ökas patientsäkerheten och nära anhöriga kan på ett effektivt sätt delta och följa patientens vård. Ökad kunskap bidrar även till minskade risker för misstag vid inköp av mediciner. MediRätts produkt, Dosell, kan fyllas på med förpaketerade dospåsar innehållande samtliga tabletter enligt patientens behov som sedan levereras ut till patienten eller hämtas ut från apotek. Produktens patenterade design gör det enkelt för patienten att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt och varningssignaler kan programmeras för utskick till ansvarig vårdpersonal och/eller nära anhörig.